JU Srednja stručna škola

"Spasoje Raspopović"    Podgorica

 
    Ul. Vasa Raičkovića, 26          Žiro-račun: 550-1302-57          E-mail: skola@ssr-pg.edu.me       hts-s.raspopovic@t-com.me

O školi

 Baza znanja-Download sekcija

Interno utvrđivanje kvaliteta

 

Foto galerija

Takmičenja

 

Literarna strana

 

Predstvljamo vam...

 

Školski list "Stručnjak"

Linkovi

O Podgorici...

Priznanje "Direktor srednje stručne škole godine" dodijeljeno Ljeposavi Vuksanović

Pretraga web-a

Uručene nagrade najboljim učenicima    

   

Izvještaj 2012.

Realizacija procesa interne evaluacije

Aktivnosti na sprovođenju postupaka utvrđivanja i vrednovanja u procesu interne evaluacije započete su u novembru 2011. godine i trajale do aprila 2012. godine. Aktivnosti je vodio Odbor za utvrđivanje kvaliteta i tim nastavnika-evaluatora.

Na seminaru-radionici u organizaciji CSO na kome je predstvaljen model Interne evaluacije u srednjim stručnim školama i dogovorena dinamika realizacije, prisustvovali su: direktor Ljeposava Vuksanović, pedagog Biljana Terzić, menadžer upravljanja kvalitetom Dragana Boričić i ICT koordinator Vesko Mihailović.

Sa aktivnostima u školi započelo se 22.11.2011. godine kada je održana Radionica: Interna evaluacija u srednjim stručnim školama – obuka nastavnika–evaluatora. Radionicu je vodio Željko Raičević, rukovodilac odjeljenja za evaluaciju SCO.

Radionici su prisustvovali: Direktor Ljeposava Vuksanović, pomoćnik direktora Đorđina Markuš, Vera Ramović, Lidija Kujačić, pedagog Biljana Terzić, Danka Sinđić, Milan Potpara, Dušanka Dondić, Danilo Mugoša, Vesko Mihailović, Dragana Boričić, Vladimir Đaković, Senka Petrović, Branka Banović, Marina Ganjola, Jelena Kotlaja, Aleksandra Ćetković, Aleksandra Babović i Marija Stanković. Kroz rad timova za procjenu, u proces evaluacije uključeni su i Biljana Kljajić, Dragana Danilović, Snežana Lopičić, Sandra Kovačević.

1.     Rezime izvještaja

 

REZIME IZVJEŠTAJA O INTERNOJ EVALUACIJI

 

STRUČNA ŠKOLA

JU Srednja stručna škola »Spasoje Raspopović«

DATUM

april, 2012. godine

DIREKTOR

Ljeposava Vuksanović

 

IZVJEŠTAJ ZA ŠKOLSKU GODINU

2010/11

Ukupna ocjena za 2010/11

Dobar

Ukupna ocjena za 2009/10

%

TREND KRETANJA KVALITETA

SEMAFOR BOJE-ŽUTA

 

2. Nalazi eksterne evaluacije:

 

Ocjene eksterne evaluacije po ključnim oblastima, nastavnim predmetima i grupama predmeta

 

Oblast/predmet/grupe predmeta

Ocjena

 

Upravljanje i rukovođenje ustanovom

Uspješno

 

Kadrovski, materijalni, tehnički i bezbjednosni uslovi rada ustanove

Uspješno

 

Etos škole/ustanove

Uspješno

 

Podrška koju ustanova pruža učenicima

Uspješno

 

Saradnja sa roditeljima, drugim ustanovama i lokalnom sredinom

Uspješno

 

Postignuća znanja i vještina učenika prema obrazovnim standardima

Zadovoljava

 

Nastava i učenje- Opšte obrazovni poredmeti

 

Engleski jezik

Uspješno

 

Fizičko vaspitanje

Zadovoljava

 

Fizika

Uspješno

 

Hemija

Uspješno

 

Informatika

Uspješno

 

Istorija

Uspješno

 

Matematika

Uspješno

 

Ruski jezik

Uspješno

 

Stručno-teorijski predmeti i grupe predmeta

 

Metalurška grupa predmeta

Uspješno

 

Praktična nastava – metalurška grupa predmeta

Uspješno

 

Hemijsko-tehnološka grupa predmeta

Uspješno

 

Mašinska grupa predmeta

Uspješno

 

Praktična nastava – Pekar

Uspješno

 

Grupa predmeta – Prehrambeni tehničar

Uspješno

 

Poljoprivredna grupa predmeta

Uspješno

 

Ekonomska grupa predmeta

Uspješno

 

Tekstilna grupa predmeta

Uspješno

 

Praktična nastava – Tekstilna grupa predmeta

Uspješno

 

Medicinska grupa predmeta – Osnovi zdravstvenog obrazovanja

Veoma uspješno

 

Grafičarstvo – Praktična nastava

Zadovoljava

 

Lične usluge – Frizer

Uspješno

 

 

3. Konačna ocjena interne evaluacije prema osnovnim dimenzijama:

 

KOOPERATIVNOST

R.br.

Elementi kooperativnosti

Indikatori

Ocjena

1.

Upisna politika

-Odnos broja prijavljenih učenika za upis u I razred prema broju traženih konkursom

-Prosječan broj bodova upisanih učenika u I razred četvorogodišnjih programa - stručno obrazovanje

-Prosječan broj bodova upisanih učenika iz osnovne škole u I razred trogodišnjih programa

- Odnos broja učenika traženih konkursom prema broju upisanih

Zadovoljava

2.

Učenici koji su napustili školu

-Drop out generacije upisane školske godine u  trogodišnje programe nakon tri godine

- Drop out generacije upisane školske godine u  četvorogodišnje programe nakon četiri godine

Dobar

3.

Zadovoljstvo obrazovnim programima, obrazovanjem i obukom

-Anketa učenika, roditelja

Dobar

4.

Rad upravnih i stručnih organa

-Godišnji plan i program rada

-Planovi rada upravnih, stručnih organa i komisija

-Rad Školskog/Upravnog odbora

Dobar

5.

Partnerstvo

Promocija i uloga Škole u zajednici

Odličan

6.

Saradnja na obrazovanju i obuci djece sa posebnim potrebama

Podrška učenicima sa smetnjama u razvoju

Prilagođenost objekta učenicima sa posebnim potrebama

Organizacija nastave za učenike sa posebnim potrebama

Dobar

7.

Školsko osoblje i nastavni kadar

-Broj zaposlenih,%  žena u menadžmentu škole. Polna struktura (ženskih/muških) %.Odnos broja zaposlenih sa visokom stručnom spremom prema ukupnom broju.Prosječno godina starosti svih zaposlenih

-Broj nastavnika.Odnos broj nastavnika sa visokom stručnom spremom prema ukupnom broju

Dobar

8.

Podrška učenicima

-Komunikacija nastavnika i učenika

-Podrška učenicima koji zaostaju u savladavanju gradiva

-Podrška učenicima sa smetnjama u razvoju

-Savjetodavna podrška učenicima

Odličan

9.

Prostor i oprema

-Prostorni uslovi

-Opremljenost nastavnim sredstvima

Dobar

10.

Informisanje

-Informisanost učenika o aktivnostima u školi

-Veb-sajt škole

-Školski list

Dobar

11.

Saradnja sa roditeljima

-Aktivnost Savjeta roditelja

-Ankete

Dobar

12.

Saradnja sa osnovnim i srednjim školama, nevladinim i međunarodnim organizacijama

Promocija i uloga Škole u zajednici

Saradnja sa nevladinim organizaciama

Saradnja sa međunarodnim organizacijama

Odličan

13.

Uključenost partnera u proces obrazovanja i obuke

Obuka kod poslodavaca

Profesionalna praksa

Dobar

14.

Uključenost učenika u proces obrazovanja i obuke

Savjetodavna podrška učenicima

Komunikacija nastavnika i učenika

Podrška učenicima koji zaostaju u savladavanju gradiva

Podrška nadarenim učenicima

Dobar

 

 

 

 

 

EFEKTIVNOST

R.br.

Elementi efektivnosti

Indikatori

Ocjena

1.

Postignuća učenika

-Procenat prolaznosti na I,II i III klasifikacionom periodu

-Procenat prolaznosti na kraju nastavane godine  - jun,avgust

 

Zadovoljava

2.

Uspješnost na eksternom testiranju, državnom i međunarodnim takmičenjima

-Procenat učenika koji su nakon završetka IV razreda u I roku položili maturski i stručni ispit u odnosu na broj koji je stekao uslove za polaganje

Školska takmičenja

Pohvale i nagrade

Dobar

3.

Informacione i komunikacione tehnologije

-Broja računara koje koriste učenici/ukupno računara

-Broj učenika po računaru u smjeni / u školi

Dobar

4.

Kontinuirana obuka nastavnika

 

 

5.

Realizacija školskog plana i programa

-Godišnji plan i program rada

-Planovi rada upravnih, stručnih organa i komisija

-Realizacija nastavnih i vannastavnih aktivnosti – slobodnih aktivnosti

Dobar

6.

Organizacije i učešća na  školskim takmičenjima

Školska takmičenja

 

Zadovoljava

7.

Izostanci učenika, vladanje i vaspitne mjere

Izrečene vaspitne mjere

 

Dobar

8.

Pohvale i nagrade

Pohvale i nagrade

Dobar

9.

Školska razvojna dokumenta

-Godišnji plan i program rada

-Planovi rada upravnih, stručnih organa i komisija

Dobar

10.

Utvrđivanje kvaliteta nastave

Nastave/učenja opšteobrazovnih predmeta – po predmetima

Nastave/učenja stručno-teorijskih predmeta – po grupama predmeta

Nastave/učenja praktične nastave u školi – školskim radionicama – po obrazovnim programima

Dobar

11.

Održavanje opreme i uređaja u školi

 

 

 

 

UPRAVLJANJE RESURSIMA

R.br.

Elementi

Indikatori

Ocjena

1.

Sredstva iz budžeta

Primici iz Budžeta

Dobar

2.

Odnos budžetskih sredstava prema drugim ostvarenim primicima

Odnos primitaka iz Budžeta prema ukupnim primicima

Dobar

3.

Troškovi obrazovanja i obuke po učeniku

Prosječna cijena koštanja po učeniku u odnosu na ukupne primitke

Dobar

 

 

4. Rezultati eksterne mature iz ključnih vještina

 

R.br

Predmet

Prosječna ocjena

1.

Matematika

1.47

2.

Jezik

2.6

3.

Engleski jezik

2.5

4.

Ruski jezik

3.11

5.

Fizička hemija

2.95

6.

Elektrolitičko dobijanje aluminijuma

3.72

7.

Estetika odijevanja

3.47

8.

Prehrambena tehnologija

3.81

9.

Tehnološke operacije

3.9

10.

Stručni rad (objedinjeno)

3.86

 

5. Ostvareni glavni ciljevi škole

 

R.br

Predmet

Ocjena

1.

Godišnje i razvojno planiranje;

Dobar

2.

Upisna politike;

Zadovoljava

3.

Nastava i učenje;

Dobar

4.

Postignuća učenika;

Zadovoljava

5.

Podrška učenicima;

Odličan

6.

Stručno usavršavanje nastavnika;

Dobar

7.

Interno obezbjeđivanje kvaliteta;

Odličan

8.

Uvođenje novih programa za srednje i više stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih;

Dobar

9.

Obuka uz podršku partnera;

Dobar

10.

Materijalno tehnički uslovi;

Dobar

11.

Infrastruktura;

Dobar

12.

Saradnja sa obrazovnim institucijama, socijalnim partnerima i lokalnom sredinom.

Odličan

 

_____________________________________________

Izvještaj 2014.

Nakon realizacije prethodnog ciklusa interne evaluacije u aprilu 2012. godine pristupilo se aktivnostima na realizaciji narednog ciklusa. Aktivnosti je vodio Odbor za utvrđivanje kvaliteta i tim nastavnika-evaluatora.

15.10.2013.godine Željko Raičević, rukovodilac odjeljenja za evaluaciju CSO održao je radionicu na temu: Osposobljavanje nastavnika za izradu školskog izvještaja Interne evaluacije. Radionici su prisustvovali nastavnici-evaluatori: Željka Dokić, Ivana Ćetković, Slobodanka Raonić, Jelena Šekularac, Zagorka Ivanović, Vera Ramović, Budimka Radulovič, Dženeta Koljenović, Vinka Milošević, Jelena Kotlaja, Aleksandra Ćetković, Danilo Mugoša, Snežana Lopičić, Vesko Mihailović, Snežana Vukićević, Aleksandra Radusinović, Dragana Boričić, Vladimir Đaković, Aleksandra Babović, Anja Jovović.

U drugom ciklusu procesa interne evaluacije vrši se procjena 21 indikatora i izrada školskog izvještaja interne evaluacije. Nastavnici-evaluatori su odabrali indikatore i formirali timove.

Indikatori:

1.      Opremljenost nastavnim sredstvima;

2.      Profesionalni razvoj zaposlenih;

3.      Prostorni uslovi;

4.      Estetska uređenost prostora;

5.      Podrška učenicima koji zaostaju u savladavanju gradiva;

6.      Rad Učeničkog parlamenta;

7.      Komunikacija nastavnika i učenika;

8.      Školski list;

9.      Informisanost učenika o aktivnostima u školi;

10.  Program i aktivnosti za sprečavanje nasilja u školi

11.  Školska takmičenja;

12.  Nastave/učenja opšteobazovnih predmeta – po predmetima;

13.  Nastave/učenja stručno-teorijskih predmeta – po grupama predmeta;

14.  Nastave/učenja praktične nastave u školi-školskim radionicama-po obrazovnim programima;

15.  Obuka kod poslodavaca;

16.  Profesionalna praksa;

17.  Aktivnost Savjeta roditelja;

18.  Promocija obrazovnih programa;

19.  Stopa zapošljavanja po završetku obrazovanja;

20.  Investiranje u obuku nastavnika i trenera;

21.  Stopa uspješnosti ranjivih grupa prema godinama i polu.

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

1

Opremljenost nastavnim sredstvima

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

2

Profesionalni razvoj zaposlenih

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

3

Prostorni uslovi

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

4

Estetska uređenost prostora

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

5

Podrška učenicima koji zaostaju u savladavanju gradiva

 

x

 

 

BR.

 INDIKATOR

O

D

Z

NZ

6

Rad učeničkog parlamenta

 

X

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

7

Komunikacija nastavnika i učenika

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

8

Školski list

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

9

Informisanost učenika o aktivnostima u školi.

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

10

Program i aktivnosti za sprečavanje nasilja u školi

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

11

Školska takmičenja

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

15

Obuka kod poslodavaca

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

   16

Profesionalna praksa

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

   17

Aktivnost savjeta roditelja

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

18

Promocija obrazovnih programa

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

19

Stopa zapošljavanja po završetku obrazovanja

 

 

x

 

 

Br.

Indikator

O

D

Z

NZ

20

Investiranje u obuku nastavnika i trenera

 

X

 

 

1.      Plan mjera i aktivnosti za unapređenje kvaliteta - preporuke

 

Na osnovu analize kvantitativnih pokazatelja i preporuka timova za procjenu kvaliteta kvalitativnih idikatora, Odbor za kvalitet preporučuje:

 

 • Obezbijediti veći stepen nabavke nastavnih sredstava za koja su aktivi iskazali potrebu;
 • Unaprijediti prostorne uslove u skladu sa potrebama bezbjednosti na radu i protivpožarne zaštite;
 • Školsko dvorište oplemeniti zelenilom, klupama, kantama za otpatke, česmom, sportskim terenima;
 • Unaprijediti planiranje podrške učenicima koji zaostaju u savladavanju gradiva;
 • Pospješivanje saradnje sa Učeničkim parlamentima drugih škola, razmjena iskustava;
 • Poboljšati motivacije učenika;
 • Podsticati učenike da svojim predlozima utiču na poboljšanje kvaliteta školskog lista;
 • Objavljivati  periodične biltene sa neophodnim informacijama u štampanoj i  elektronskoj formi;
 • Unaprijediti ažuriranje školskog sajta i facebook stranice;
 • U organizaciju takmičenja uključiti roditelje i socijalne partnere;
 • Podsticanje učenika na samoocjenjivanje; S tim u vezi uputiti ih na analizu sopstvenih interesovanja što će dati nove zajedničke odrednice za bolju motivaciju, a samim tim i postignuća;
 • Učionice treba opremiti dodatnom računarskom opremom i uređajima u skladu sa sadržajima obrazovnih programa;
 • Razmatrati efekte dopunske i dodatne nastave na kvalitet učenja;
 • Formirati detaljniju bazu podataka poslodavaca kod kojih učenici obavljaju praktičnu nastavu;
 • Unaprijediti sistem praćenja procesa obavljanja profesionalne prakse;
 • Motivisati roditelje na veću angažovanost i podršku u vaspitno-obrazovnom radu Škole, ukazivanjem na korisne ishode i interese za njihovu djecu, Školu, društvo i državu;
 • Donijeti plan promocije obrazovnih programa;
 • Utvrditi model mehanizma za praćenje učenika nakon završetka obrazovanja;
 • Budžetom škole  planirati investiranje  u obuku nastavnika i trenera.

 

_____________________________________________________

Izvještaj 2016.

 

1.     Osvrt na realizaciju preporuka iz Izvještaja interne evaluacije 2014.

 

Osvrt je urađen na osnovu stepena realizacije preporuka po pojedinim indikatorima.

-Opremljenost nastavnim sredstvima – Škola realizuje nabavku nastavnih sredtava prema planu potreba koji urade stručni aktivi. Povećan je broj učionica opremljenih sa lap-topom i projektorom.

-Prostorni uslovi – Sve preporuke vezane za ovaj indikator (unapređenje prostornih uslova u skladu sa konforom i bezbjednošću učenika, postavljanje video nadzora na spoljašnjem dijelu školske zgrade, prilagođavanje licima sa posebnim potrebama...) su u fazi realizacije. Naime, škola je dio projekta treće faze Energetska efikasnost u javnim zgradama i uprava na kraju drugog ciklusa interne evaluacije je došlo do realizacije ovog projekta.

-Estetska uređenost prostora – za ovaj indikator važi isto obrazloženje kao i za prethodni.

-Podrška učenicima koji zaostaju u savladavanju gradiva – Analiziraju se i prate postignuća učenika koji zaostaju u savladavanju gradiva.

-Rad učeničkog parlamenta – Unaprijeđen je rad učeničkog parlamenta. Članovi parlamenta uključeni su  uaktivnosti Unije srednjoškolaca Crne Gore.

-Komunikacija nastavnika i učenika – Kontinuirano se radi na motivisanju učenika za aktivnosti na času.

-Školski list – Povećan broj učenika koji su uključeni u pripemu i realizaciju školskog lista.

-Informisanost učenika o aktivnostima u školi. – Unaprijeđen je sistem informisanja učenika.

-Program i aktivnosti za sprečavanje nasilja u školi – U školi se kontinuirano radi na edukaciji učenika o vršnjačkom nasilju putem sprovođenja različitih programa.

-Školska takmičenja – Unaprijeđen je sistem planiranja školskih takmičenja.

-Obuka kod poslodavaca i profesionalna praksa – Škola je usvojila proceduru za obavljanje praktične nastave i profesionalne prake kod poslodavaca. Na osnovu procedure, škola je potpisala Ugovore za obavljanje profesionalne prakse sa poslodavcima. Škola je formirala bazu podataka o poslodavcima kod kojih se obavlja profsionalna praksa i praktična nastava.

-Aktivnost savjeta roditelja – Škola radi na većoj angažovanosti roditelja i podršku vaspitno-obrazovnom radu škole.

-Stopa zapošljavanja po završetku obrazovanja – Škola nastoji da prati učenike nakon završetka obrazovanja.

 

Na osnovu dopisa CSO br.03-18 od 14.01.2016. godine - Predmet: Unapređivanje procea interne evaluacije kroz usklađivanje sa indikatorima eksterne procjene kvaliteta, u kojem je preporučen način usklađivanja procesa interne evaluacije i izvještaja za III ciklus interne evaluacije, škola je formirala timove za pisanje Izvještaja interne evaluacije (po indikatorima od A do J):

 

A.        Upravljanje, rukovođenje i organizacija

•          Aktivnosti uprave ustanove na kontinuiranom unapređenju kvaliteta obrazovanja, obuke i organizacije,

•          Uprava ustanove sprovodi aktivnosti na promovisanju i razvoju etosa

Tim: Senka Petrović, Vesko Mihailović, Biljana Terzić.

 

B.        Nastava/učenje i obuka – izvođenje programa

•          Organizacija i realizacija programa stručnog obrazovanja

•          Nastavna sredstva(materijali), oprema, udžbenici, elektronski materijali se koriste u nastavi i obuci u skladu sa zahtjevima programa.

•          Učenici su zadovoljni sa realizacijom i podrškom koju dobijaju pri postizanju ishoda i ciljeva obrazovanja i obuke

Tim: Vinka Milošević, Vladimir Đaković, Dejan Milunović

 

C.        Postignuća učenika/polaznika stručnog obrazovanja

•          Postignuća učenika se kontinuirano prate

•          Vannastavne aktivnosti se planiraju i organizuju a učenici su podsticani da u njima učestvuju.

Tim: Biljana Terzić, Gordana Labović, Aleksandra Ćetković

 

 

D.        Saradnja koja omogućava da se odgovori na potrebe partnera u stručnom obrazovanju

•          Korisnici blagovremeno imaju pristup relevantnim informacijama

•          Socijalni partneri su zadovoljni znanjem, vještinama i kompetencijama, kojima su učenici ovladali u toku obrazovanja i obuke

•          Diplomirani učenici koji su dobili sertifikat/diplomu se prate i bilježe se podaci o njima (destinacije učenika)

Tim: Vesko Mihailović, Danilo Mugoša, Anja Jovović,

 

E.        Usklađenost rada sa zakonskim propisima

•          Ustanova vodi pedagošku i drugu dokumentaciju u skladu sa propisima

•          Učenici su bezbjedni u ustanovi, kod socijalnih partnera i u drugim prostorijama u kojima uče

Tim:  Dragana Pavlićević, Marijana Peković, Aleksandra Babović

 

 

F.         Kvalitet nastavnika, trenera i saradnika

•          Kvalitet rada nastavnika/trenera i drugog osoblja se redovno prati i procjenjuje

•          Nastavnici, treneri i stručni saradnici posjeduju odgovarajuće kvalifikacije

Tim: Biljana Terzić, Snježana Radunović, Jelena Šekularac

 

 

G.        Upravljanje kvalitetom

•          Postoje procedure za sistematsko  usklađivanje nastave i obuke sa ciljem kontinuiranog unapređivanja realizacije programa

•          Aktivnosti odbora za kvalitet su u skladu sa strategijom kvaliteta ustanove

Tim: Snežana Ivanković, Dragana Borićić, Milica Stošić

 

 

H.        Materijalni resursi

•          Prostorno-tehnički uslovi su u skladu sa zahtjevima programa

•          Optimizirana je upotreba opreme

Tim: Anja Jovović, Lidija Kujačić, Snežana Lopičić

 

 

I.         Dokumentacija i procedure

•          Mehanizmi za internu komunikaciju su odgovarajući  i efikasni

•          Poslovna komunikacija u ustanovi je u skladu sa etičkim kodeksom

•          Razvijene su procedure za upravljanje određenim aktivnostima u školi

Tim: Ana Ivanović, Danijela Laušević, Biljana Kljajić

 

 

J.         Provjera kompetencija

•          Provjera kompetencija se temelji na ishodima učenja programa

•          Organizacija i realizacija provjera odgovara zahtjevima koji su propisani od strane nadležnih institucija

Tim: Danka Sinđić, Dženeta Koljenović, Ivana Ćetković

 

 

Osim ovih indikatora utvrđuje se i kvalitet po programima.

A. UPRAVLJANJE, RUKOVOĐENJE I ORGANIZACIJA 

Indikator

I

UuKS

Z

PP

Upravljanje, rukovođenje i organizacija

A1

 

x

 

 

A2

 

x

 

 

A3

x

 

 

 

A4

 

x

 

 

A5

 

x

 

 

1.     B. NASTAVA/UČENJE I OBUKA – IZVOĐENJE VET PROGRAMA

Indikator

I

UuKS

Z

PP

B. NASTAVA/UČENJE I OBUKA - IZVOĐENJE VET PROGRAMA

B.1.

 

x

 

 

B.2.

 

x

 

 

B.3.

x

 

 

 

 

C. POSTIGNUĆA UČENIKA/POLAZNIKA STRUČNOG OBRAZOVANJA

 

Izvrstan

Uspj.u k.s.

Zadovolj.

Potr.podrška

C1

x

 

 

 

C2

x

 

 

 

C3

x

 

 

 

C4

 

x

 

 

C5

 

 

x

 

C6

 

x

 

 

C7

x

 

 

 

C8

 

x

 

 

C9

 

x

 

 

C10

x

 

 

 

 

1.     D.    Saradnja koja omogućava da se odgovori na potrebe partnera u stručnom obrazovanju

 

Izvrstan

Uspj.u k.s.

Zadovolj.

Potr.podrska

D1

 

x

 

 

D2

x

 

 

 

D3

 

x

 

 

 

1.     E. Usklađenost rada sa zakonskim propisima

 

Izvrstan

Uspj.u k.s.

Zadovolj.

Potr.podrska

E1

 

x

 

 

E2

 

x

 

 

1.     F. KVALITET NASTAVNIKA, TRENERA I SARADNIKA

 

Izvrstan

Uspj.u k.s.

Zadovolj.

Potr.podrska

F1

 

X

 

 

F2

 

X

 

 

F3

 

X

 

 

F4

 

X

 

 

F5

 

X

 

 

F6

 

X

 

 

G.  UPRAVLJANJE KVALITETOM

Ocjena:  USPJEŠNO

 

H    MATERIJALNI RESURSI

Br.

Indikator

I

Us.UKS

Z

PP

1

Materijalni resursi

 

x

 

 

 

1.     DOKUMENTACIJA I PROCEDURE 

Indikator

I

UuKS

Z

PP

I.DOKUMENTACIJA I PROCEDURE

 

I.4.

 

X

 

 

I.5.

 

X

 

 

I.6.

 

X

 

 

 

1.     J. PROVJERA KOMPETENCIJA

INDIKATOR

I

UuKS

Z

PP

J.2.

 

X

 

 

INDIKATOR

I

UuKS

Z

PP

J.5.

X

 

 

 

OBRAZOVNI PROGRAM: TEHNIČAR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

Indikator

I

UuKS

Z

PP

B. NASTAVA/UČENJE I OBUKA - IZVOĐENJE VET PROGRAMA

B.1.

 

x

 

 

B.2.

 

x

 

 

B.3.

 

x

 

 

B.4.

 

x

 

 

B.5.

x

 

 

 

B.6.

 

x

 

 

C. POSTIGNUĆA UČENIKA/POLAZNIKA STRUČNOG OBRAZOVANJA

C.1.

 

x

 

 

C.2.

 

x

 

 

C.3.

 

x

 

 

C.4.

 

 

x

 

C.5.

 

x

 

 

C.6.

/

/

/

/

C.7.

 

x

 

 

C.8.

 

x

 

 

C.9.

 

x

 

 

C.10.

 

x

 

 

D. SARADNJA KOJA OMOGUĆAVA DA SE ODGOVORI NA POTREBE PARTNERA U STRUČNOM OBRAZOVANJU

D.1.

x

 

 

 

D.2.

 

x

 

 

D.3.

 

x

 

 

D.4.

 

 

x

 

D.5.

 

x

 

 

D.6.

/

/

/

/

F. KVALITET NASTAVNIKA, TRENERA I SARADNIKA (DRUGOG OSOBLJA)

F.1.

x

 

 

 

F.2.

 

x

 

 

F.3.

x

 

 

 

F.4.

 

x

 

 

F.5.

 

 

x

 

F.6.

x

 

 

 

G. UPRAVLJANJE KVALITETOM

G.1.

 

x

 

 

G.2.

 

x

 

 

H. MATERIJALNI RESURSI

H.1.

 

x

 

 

H.2.

 

x

 

 

H.3.

 

 

x

 

H.4.

x

 

 

 

H.5.

 

x

 

 

I. DOKUMENTACIJA I PROCEDURE

I.1.

 

x

 

 

I.2.

x

 

 

 

I.3.

 

x

 

 

I.4.

 

x

 

 

I.5.

 

x

 

 

I.6.

 

x

 

 

J. PROVJERA KOMPETENCIJA

J.1.

x

 

 

 

J.2.

x

 

 

 

J.3.

 

x

 

 

J.4.

 

x

 

 

J.5.

 

x

 

 

 

Indikatori kvaliteta nastave

OBRAZOVNI PROGRAM: HEMIJSKI LABORANT

Indikator

I

UuKS

Z

PP

B. NASTAVA/UČENJE I OBUKA - IZVOĐENJE VET PROGRAMA

B.1.

 

x

 

 

B.2.

 

x

 

 

B.3.

 

x

 

 

B.4.

 

x

 

 

B.5.

x

 

 

 

B.6.

 

x

 

 

C. POSTIGNUĆA UČENIKA/POLAZNIKA STRUČNOG OBRAZOVANJA

C.1.

 

x

 

 

C.2.

 

x

 

 

C.3.

 

x

 

 

C.4.

 

 

x

 

C.5.

 

x

 

 

C.6.

 

x

 

 

C.8.

 

 

x

 

C.9.

 

x

 

 

C.10.

 

x

 

 

D. SARADNJA KOJA OMOGUĆAVA DA SE ODGOVORI NA POTREBE PARTNERA U STRUČNOM OBRAZOVANJU

D.1.

x

 

 

 

D.2.

 

x

 

 

D.3.

 

 

x

 

D.4.

 

 

x

 

D.5.

 

x

 

 

D.6.

 

x

 

 

F. KVALITET NASTAVNIKA, TRENERA I SARADNIKA (DRUGOG OSOBLJA)

F.1.

x

 

 

 

F.2.

 

x

 

 

F.3.

x

 

 

 

F.4.

 

x

 

 

F.5.

 

 

x

 

F.6.

x

 

 

 

G. UPRAVLJANJE KVALITETOM

G.1.

 

x

 

 

G.2.

 

x

 

 

H. MATERIJALNI RESURSI

H.1.

 

x

 

 

H.2.

 

x

 

 

H.4.

x

 

 

 

H.5.

 

x

 

 

I. DOKUMENTACIJA I PROCEDURE

I.1.

 

x

 

 

I.2.

x

 

 

 

I.3.

 

x

 

 

I.4.

 

x

 

 

I.5.

 

x

 

 

J. PROVJERA KOMPETENCIJA

J.1.

x

 

 

 

J.2.

x

 

 

 

OBRAZOVNI PROGRAM: GRAFIČKI TEHNIČAR

Indikator

I

UuKS

Z

PP

B. NASTAVA/UČENJE I OBUKA - IZVOĐENJE VET PROGRAMA

B.1.

 

x

 

 

B.2.

 

x

 

 

B.3.

 

x

 

 

B.4.

 

x

 

 

B.5.

 

x

 

 

B.6.

 

x

 

 

C. POSTIGNUĆA UČENIKA/POLAZNIKA STRUČNOG OBRAZOVANJA

C.1.

 

x

 

 

C.2.

 

x

 

 

C.3.

 

x

 

 

C.4.

 

x

 

 

C.5.

 

x

 

 

C.6.

x

 

 

 

C.7.

x

 

 

 

C.8.

 

x

 

 

C.9.

 

x

 

 

C.10.

 

x

 

 

D. SARADNJA KOJA OMOGUĆAVA DA SE ODGOVORI NA POTREBE PARTNERA U STRUČNOM OBRAZOVANJU

D.1.

 

x

 

 

D.2.

 

x

 

 

D.3.

 

 

x

 

D.4.

 

 

x

 

D.5.

 

x

 

 

D.6.

 

x

 

 

F. KVALITET NASTAVNIKA, TRENERA I SARADNIKA (DRUGOG OSOBLJA)

F.1.

 

x

 

 

F.2.

 

x

 

 

F.3.

 

x

 

 

F.4.

 

x

 

 

F.5.

 

x

 

 

F.6.

x

 

 

 

G. UPRAVLJANJE KVALITETOM

G.1.

 

x

 

 

G.2.

 

x

 

 

H. MATERIJALNI RESURSI

H.1.

 

x

 

 

H.2.

 

x

 

 

H.3.

 

 

 

 

H.4.

 

x

 

 

H.5.

 

x

 

 

I. DOKUMENTACIJA I PROCEDURE

I.1.

 

x

 

 

I.2.

x

 

 

 

I.3.

 

x

 

 

I.4.

 

x

 

 

I.5.

 

x

 

 

J. PROVJERA KOMPETENCIJA

J.1.

 

x

 

 

J.2.

 

x

 

 

J.3.

 

 

x

 

J.4.

 

x

 

 

J.5.

 

x

 

 

 

 

 

: Aktiv metalurško-mašinske grupe predmeta

 

 

Ocjene:

 

Indikator

Izvrstan

Uspješan u klj.s.

Zadovoljava

Potrebna podrška

B1

 

X

 

 

B2

 

X

 

 

B3

 

X

 

 

B4

 

 

X

 

B5

 

X

 

 

B6

 

X

 

 

 

 

Indikator

Izvrstan

Uspješan u klj.s.

Zadovoljava

Potrebna podrška

C1

 

X

 

 

C2

 

 

 

X

C3

 

X

 

 

C4

 

 

X

 

C5

 

 

X

 

C6

 

X

 

 

C7

 

 

 

 

C8

 

 

X

 

C9

 

X

 

 

C10

 

X

 

 

 

 

Indikator

Izvrstan

Uspješan u klj.s.

Zadovoljava

Potrebna podrška

D1

X

 

 

 

D2

 

X

 

 

D3

 

X

 

 

D4

 

 

X

 

D5

 

 

 

 

D6

 

X

 

 

 

 

 

 

Indikator

Izvrstan

Uspješan u klj.s.

Zadovoljava

Potrebna podrška

F1

 

X

 

 

F2

 

 

X

 

F6

X

 

 

 

 

               

Indikator

Izvrstan

Uspješan u klj.s.

Zadovoljava

Potrebna podrška

H1

 

X

 

 

H2

 

 

X

 

H3

 

 

 

 

H4

 

X

 

 

H5

 

X

 

 

 

 

Indikator

Izvrstan

Uspješan u klj.s.

Zadovoljava

Potrebna podrška

J1

 

X

 

 

J2

 

X

 

 

J3

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatori kvaliteta nastave

OBRAZOVNI PROGRAM: POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR

Indikator

I

UuKS

Z

PP

B. NASTAVA/UČENJE I OBUKA - IZVOĐENJE VET PROGRAMA

B.1.

 

x

 

 

B.2.

 

x

 

 

B.3.

 

x

 

 

B.4.

 

x

 

 

B.5.

 

x

 

 

B.6.

 

x

 

 

C. POSTIGNUĆA UČENIKA/POLAZNIKA STRUČNOG OBRAZOVANJA

C.1.

 

x

 

 

C.2.

 

x

 

 

C.3.

 

x

 

 

C.5.

 

x

 

 

C.6.

/

/

/

/

C.7.

 

x

 

 

C.8.

 

x

 

 

C.9.

 

x

 

 

C.10.

 

 

x

 

D. SARADNJA KOJA OMOGUĆAVA DA SE ODGOVORI NA POTREBE PARTNERA U STRUČNOM OBRAZOVANJU

D.1.

 

x

 

 

D.2.

 

x

 

 

D.3.

 

x

 

 

D.4.

 

x

 

 

D.6.

 

 

x

 

F. KVALITET NASTAVNIKA, TRENERA I SARADNIKA (DRUGOG OSOBLJA)

F.1.

x

 

 

 

F.2.

x

 

 

 

F.3.

 

x

 

 

F.6.

x