Vasa Raičkovića, 26                         Žiro-račun: 550-1302-57                         E-mail: skola@ssr-pg.edu.me                         Tel. +382 20 237 361
 
Naslovna
 
O školi   >
 
Aktuelnosti
 
Programi
 
Praktično obrazovanje
 
Obrazovanje odraslih
 
Eko-škola
 
Međunarodna saradnja
 
Linkovi
 
Poslodavci
 
Javne nabavke
 
Baza znanja
 

 

 

Naziv Škole - JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“  

Mjesto - Podgorica

Adresa  - Vasa Raičkovića 26

Tel. /faks  -   + 382 (0)20 238 998 

Tel. -  + 382 (0)20 237 361  

Web sajt -  www.sraspopovic.com  

E – mail -  skola@ssr-pg.edu.me

Dan škole - 4. maj                                          

Broj smjena - Dvije

Direktor: Vesko Mihailović, dipl.ing.metal.

 

Kartica promjena računa JU SSŠ Spasoje Raspopovic, 27.02.2023. - 05.03.2023.

Sedmodnevni izvještaj - analitička kartica promjena računa za period od 01/02/2023 do 13/02/2023 JU SSŠ "Spasoje Raspopović"

Sedmodnevni izvještaj - analitička kartica promjena računa 24.01.2023. - 31.01.2023. godine

Sedmodnevni izvještaj - analitička kartica (17.01.2023. - 23.01.2023. godine)

 

 

 

Plan integiteta:

Plan integriteta JU SSŠ "Spasoje Raspopović" 2022-24.

 

Plan integriteta

 

PLAN INEGRITETA SSŠ SPASOJE RASPOPOVIC

 

JU Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ je prva srednja stručna škola u Crnoj Gori. Svoj razvojni  je započela daleke 1946. godine, otvaranjem hemijsko-tehnološkog odsjeka, u sklopu tadašnje Elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ u Titogradu, a zatim i Drvno-prerađivačkog odsjeka  u sastavu Industrijske škole, koja će 1975/76. školske godine prerasti u tehnički školski centar – Školu za obrazovanje kadrova hemijske, mašinske i elektro struke.

U toku 1987. godine, tačnije 13. novembra, Škola je organizovna i konstituisana  u Radnu organizaciju sa zvaničnim nazivom RO Hemijsko-tehnološka škola  „Spasoje Raspopović“, a od školske 2004/05. dobila je ime koje i danas nosi - Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“.

Prvi direktor Elektrotehničke škole, u čijem sastavu je i započela prosvjetnu misiju stručna škola hemijsko-tehnološkog profila u Crnoj Gori, bio je Mitar Lekić. Zatim su dužnost direktora obavljali Vaso Pejanović, Maljota Nuculović, Vida Ćetković, Dragutin Bojanić, Krsto Pižurica, Mirjana Bojbaša, Milka Vuksanović. Od 2004. godine na čelu ove ustanove nalazi se dipl. ing. metalurgije Ljeposava Vuksanović, dobitnica vrijednog priznanja „Direktorica godine srednje stručne škole“. Priznanje joj je dodijelila Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore, na ceremoniji pod nazivom Menadžer godine 2009.

Status prve srednje stručne škole u Crnoj Gori ima i posebnu odgovornost, da institucija ovog tipa bude u korak sa vremenom i razvojem savremenog društva, da neprekidno doprinosi društvenoj zajednici, da se prilagodi potrebama tržišta rada i ostane prepoznatljiva po aktuelnosti zanimanja, kvalitetu obrazovanja, znanju, rezultatima i postignutoj stručnosti, budućih vrsnih profesionalaca na tržištu rada.

Od 2001. godine, kada je i označen početak sprovođenja reformskih procesa u oblasti obrazovanja Crne Gore, Škola se aktivno uključila u sve značajne aktivnosti. Između ostalog, Škola je realizovala nove obrazovne programe, najprije iz četiri područja rada: Hemija, nemetali i grafičarstvo, Geologija, rudarstvo i metalurgija, Lične usluge, Teksilstvo i kožarstvo, a od 2004/2005. godine i program, Frizer- školski i dualni oblik ( za potrebe praktične nastave 2001. godine otvoren je frizerski salon, čiju je adaptaciju finansirala Humanitarna organizacija INTEROS u saradnji sa Ministartvom prosvjete Crne Gore).

Školske 2004/2005. godine uvedeni su novi obrazovni programi: Konfekcijski tehničar i Prerađivač mlijeka. Iste godine uslijedila je vrijedna donacija – pogon za preradu mlijeka, zatim je izrađena nova laboratorija, pekarska radionica i uređene su podrumske prostorije za potrebe pogona za proizvodnju deterdženata.

Veliki poduhvat – rekonstrukciju stare i dogradnju nove laboratorije finansiralo je Ministartvo prosvjete Crne Gore, uz podršku Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj.

Početkom 2005. otvoren je novi objekat – laboratorija, a već sledeće 2006/2007. školske godine počela je realizacija novih obrazovnih programa iz područja rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane – rasadničar, cvjećar  i  vinogradar, podrumar.

U školskoj 2007/2008. godini reformisani su programi Hemijski laborant i Hemijsko-tehnološki tehničar i dodata su još tri nova obrazovna programa: Tehničar industrije aluminijuma, Prehrambeni tehničar i Pekar. Školska radionica – mini pekara počela se intenzivno koristiti za primjenu teorijskih znanja i razvoj vještina za buduće profesionalne pekare.

Sa ovim se ne završava proces reformisanja. Jedna smo od prvih škola koja nastavlja sa uvođenjem novih obrazovnih programa zasnovanih na modularizovanim  osnovama -  Tehničar zaštite životne sredine, Tehničar metalurgije i Poljoprivredni tehničar.

Od školske 2016/17. realizuje se modularni obrazovni program Grafički tehničar.

Od školske2017/18.  godine realizuje se modularni obrazovni program Tehničar modnog dizajna.

Od 2018/19. školske godine po najnovijem modularizovanom pristupu realizuju se programi za zanimanja : Frizer, Modni krojač, Proizvođač prehrambenih proizvoda i Prehrambeni tehničar.

Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ potvrdila je da podržava i prati aktuelne tokove savremene  obrazovne politike bazirane na dva koncepta: konceptu cjeloživotnog učenja i konceptu društva koje uči. Od Ministartva prosvjete Crne Gore Škola je dobila licencu za organizatora obrazovanja odraslih. Materijalno-tehnički uslovi i resursi, zanimanja različitih područja rada, omogućili su da se realizuju programi obrazovanja odraslih. Time se Škola uvrstila u red institucija koje mogu da odgovore potrebama za obezbjeđivanje obuke, kako nezaposlenim licima tako i onima koji posredstvom Zavoda za zapošljavanje pokazuju interesovanje za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

Prihvatajući kao izazov potrebe savremenog života i suočavajući se sa teškoćama na putu prosvjetne djelatnosti, Uprava škole i zaposleni u njoj  uvijek su slijedili viziju napredovanja obrazovno-vaspitne institucije u svim pravcima razvoja, uvođenjem sistema kvaliteta, ostvarenjem saradnje sa socijalnim partnerima, strukovnim organizacijama, institucijama iz lokalne zajednice i šire. Posebno je plodna saradnja sa Metalurško-tehnološkim fakultetom Univerziteta Crne Gore i Univerzitetom Donja Gorica- Fakultetom za prehrambenu tehnologiju, bezbijednost hrane i ekologiju, Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, Instuitutom za javno zdravlje CG, Zavodom za zapošljavanje CG, Sekretarijatom za sport glavnog  grada. Od značaja je i saradnja sa nevladinim sektorom – NVO koje doprinose napredovanju učenika i razvoju u svim oblastima života: ADP ZID, Civilni centar – sajam suvenira, Forum MNE, Fondacija za stipendiranje Roma , Centar za prava djeteta ...

Zaposleni u Školi su motivisani da se stručno usavršavaju  kroz programe obuke, čime se nastavni proces osavremenjava  korišćenjem različitih metoda i tehnika rada, kao i primjenom savremenih nastavnih sredstava i pomagala, te povezivanjem teorije i prakse i povezivanjem učenika, odnosno škole sa poslodavcima i strukovnim asocijacijama, stavljajući akcenat na  kvalitet i aktuelnost obrazovnih programa, ali i profesionalni i lični razvoj pojedinca. Sve prethodno pomenuto učinilo je da Srednja stručna škola „Spasoje Raspopović“ ostvari  kontinuirani uspon tokom 73 godine postojanja.

Razvijena je saradnja sa članovima Opštinske komisije za djecu sa posebnim obrazovnim  potrebama i intezivirano je usavršavanje nastavnika za inkluzivno obrazovanje.

Škola je, kroz saradnju sa Centra za obrazovanje odraslih, sarađivala sa NVU STAZE kao izvođač obuke u okviru projekta „Obuka i zapošljavanje osoba sa invaliditetom”. Uručeni su sertifikati za lica koja su u periodu 01.02. - 31.03.2017. godine uspješno završila obuku kroz “Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje izrađivač/ica jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita”, u trajanju od 200 sati.  Projekat se finansirao iz Poziva za sprovođenje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom, profesionalne rehabilitacije i aktivne politike zapošljavanja ovih lica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Na kreiranom web sit-u dostupne su informacije od značaja za rad škole. Formirana je baza elektronski pripremljenih predavanja, kao i kontakt forma s ciljem dobre komunikacije s učenicima. Promovisan je školski časopis “Stručnjak“, u  kome se potvrđuju kreativne, umjetničke i stručne sposobnosti učenika i podstiču njihova interesovanja i hobiji.

Neprekidno se radi  i na jačanju motivacije učenika za učenjem, kroz organizovanje i sprovođenje školskih takmičenja, unapređivanje prakse pohvaljivanja. To je uslovilo i donošenje Pravilnika o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika. Usvojen je Etički kodeks sa kodeksom ponašanja.

Školu čine stručni i posvećeni nastavnici, stručni saradnici, saradnici u nastavi i ostali zaposleni. Škola postiže  uspjehe i rezultate na raznim takmičenjima, projektima, manifestacijama iz oblasti opšteg i stručnog obrazovanja, praktične nastave i vaspitno-obrazovnog rada  uopšte.

 

Školu je tokom protekle školske godine posjetio Tim eksternih evaluatora (Izvještaj – februar 2019.).  U skladu sa METODOLOGIJOM obezbjeđivanja i unapređivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u ustanovama stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, a na osnovu pojedinačnih izvještaja o kvalitetu rada, obrazovanja, obuke, podrške i saradnje, naša škola dobila je ocjenu UspjeŠAN U KLJUČNIM SEGMENTIMa. Timom su rukovodili eksterni evaluatori: Ramo Kolašinac, Ivan Marković i Vladislav Koprivica.

    Prema Izvještaju, OD UKUPNO 59 INDIKATORA, NAJBOLJU OCJENU, „IZVRSTAN“,  DOBILO JE 8 INDIKATORA:

1.       U okviru A) Upravljanja, rukovođenja i organizacije,

najbolja ocjena je

·         A3 – MEĐULJUDSKI ODNOSI

2.       U okviru D) „Saradnja koja omogućava da se odgovori na potrebe partnera u stručnom obrazovanju“,

najbolja ocjena je

·         D2: SARADNJA SA SOCIJALNIM PARTNERIMA (INFORMISANJE O POSTIGNUĆIMA, SAJMOVI, USLOVI U ŠKOLI I SL.)

3.       U okviru E) „Usklađivanje rada sa zakonskim propisima“

najbolje ocjene su:

·         E2: PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

·         E3: PRAVILNICI

·         E5: UGOVORI, LICENCE, KNJIŽICE

4.       U okviru F) „Kvalitet nastavnika, trenera i saradnika“

najbolja ocjena je

·         F4: PROFESIONALNI RAZVOJ NA NIVOU ŠKOLE

5.       U okviru I) „Dokumentacija i procedure“

najbolja ocjena je

·         I3: ARHIVIRANJE

6.       U okviru J) „Provjera kompetencija“

najbolja ocjena je

·         J5: ORGANIZACIJA, REALIZACIJA I ANALIZA POSTIGNUĆA

 

Školski odbor

Školom  upravlja Školski odbor u sastavu:

 

  1. Dejan Milunović – predsjednik Školskog odbora, predstavnik zaposlenih Škole, diplomirani agronom.

2.       Danka Sinđić, profesor ruskog jezika i književnosti, predstavnik zaposlenih.

3.       Aleksandra Lalević, pedagog. Ministarstvo prosvjete.

4.       Vlajko Nikolić, profesor fizike, Ministarstvo prosvjete.

5.       Jelena Đaković, predstavnik socijalnih partnera – diplomirani prehrambeni tehnolog;

6.       Sonja Šljivančanin, profesor – Ministarstvo prosvjete,nauke, kulture i sporta.

7.       Milutin Pejović, član Savjeta roditelja, specijalista zaštite životne sredine. 

Uprava škole je rukovodeća služba u ustanovi. Upravu škole čine:

Direktor škole - Vesko Mihailović

Organizator praktičnog obrazovanja -  Danilo Mugoša

Stručni saradnici

Školski pedagog - Biljana Terzić

Bibliotekar -  Gordana Labović

Administrativno osoblje u školi čine:

Sekretar škole - Tijana Radulović       

Računovođa - Senka Mojašević

Administrativni radnik - Sanja Rabrenović

 

...............................................................................................................................

Spasoje Raspopović, stolar, jedan od najstarijih komunista u Crnoj Gori, istaknuti partijski i sindikalni aktivista, rođen je oko 1895. godine, u Podgorici.

Član Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) bio je od njenoga osnivanja u Podgorici (februara 1920), a iste godine biran je i u rukovodstvo mjesne organizacije SRPJ (k). Zbog političke aktivnosti stalno je bio na udaru i pod strogim nadzorom policije. Hapšen krajem 1920. nakon proklamacije Obznane i zatvaranja Radničkoga doma u Podgorici, pa 1924. zbog rasturanja letaka, pa 1927. zbog partijske propagande...

Kao jedan od najizraslijih komunista i radničkih tribuna, bio je u rukovodstvu Radničko-seljačkoga saveza Crne Gore, bio jedan od osnivača i sekretar prvoga radničkog pjevačkog društva Abrašević,a biran je (1929) za predśednika Radničkoga sportskog društva Budućnost, no tadašnji režim nije dozvolio registraciju toga kluba, jer je bio - radnički.

Spasoje Raspopović umro je marta 1930. godine, a njegovu sahranu (na pazarni dan) komunisti su iskoristili da poprimi sve karakteristike masovnih mirnih demonstracija protiv ondašnjega režima.

 

*Podatke o osobi čije ime škola nosi dao nam je Danilo Burzan.

 

 

 

 

FB stranica

 

Youtube kanal

 

Instagram