JU Srednja stručna škola

"Spasoje Raspopović"    Podgorica

 
    Ul. Vasa Raičkovića, 26          Žiro-račun: 550-1302-57          E-mail: skola@ssr-pg.edu.me       hts-s.raspopovic@t-com.me

O školi

 Baza znanja-Download sekcija

Interno utvrđivanje kvaliteta

 

Foto galerija

Takmičenja

 

Literarna strana

 

Predstvljamo vam...

 

Školski list "Stručnjak"

Linkovi

O Podgorici...

Priznanje "Direktor srednje stručne škole godine" dodijeljeno Ljeposavi Vuksanović

Pretraga web-a

Uručene nagrade najboljim učenicima    

   

Predstavljamo vam izvode iz filma "Znanje je moć" u produkciji RTCG 1

Ljeposava Vuksanović: U našoj školi imamo 5 područja rada i u okviru toga oko 20 zanimanja.  Samo u okviru novog područja rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane imamo sedam novih zanimanja: prehrambeni tehničar, pekar, poljoprivredni tehničar, tehničar hortikulture, rasadničar-cvjećar, voćar - vinogradar i preradivac mlijeka. Ima privlačnih zanimanja ali za neka od njih nema interesovanja. Zadnjih godina je manje interesovanje za III stepen a imamo toliko atraktivnih zanimanja III stepena koja nude mogućnost da posle završene škole djeca mogu odmah da stupe na posao. Eto, od prve generacije pekara većina su imali vrijedne stipendije od Impeka i svi nakon završenog školovanja imaju obezbijeđen posao. U poslednje vrijeme novi smjerovi postaju privlačni i boljim učenicima. Tome je doprinijela bolja opremljenost škole, imamo opremu koja je adekvatna za primjenu novih obrazovnih programa, računarsku ucionicu, pametnu tablu, grafoskope, lap topove a i profesori su obučeni za primjenu novih nastavnih sredstava.

Senka Petrović: Osnovna ideja kod uvođenja interaktivne „pametne“ table bila je vizuelizacija. Princip rada se kombinuje sa onim koji smo koristili sa starom tablom. Ovakav način rada nas tjera da jednostavnije i konciznije pripremimo svoje sadržaje jer počinjemo da razmišljamo u slajdovima. Ranije, dok smo imali čitavu tablu na raspolaganju malo bi se i rasplinuli, što sad nije slucaj. Sada se razmišlja više na način na koji razmišlja učenik, razmišljamo u slajdovima, i ovdje imamo mogućnost da se u svakom momentu vratite na pređeni sadržaj koji smo obrisali.

Mila Joković: Predajem Praktičnu nastavu i Analitičku hemiju. U laboratoriji se izvodi praktična nastava koja je u tijesnoj vezi sa teorijskim predmetom Analitička hemija. To su dva predmeta koja su u korelaciji. Učenicima je zanimljiva praktična nastava mnogo više nego teorijska jer ovdje rade i konkretno izvode hemijske reakcije, uče se da koriste pravilno uputstva za rad, prate hemijsku reakciju i  promjene u toku reakcije i dolaze do finalnog rezultata koji sami vrednuju.

Biljana janković. Kod zanimanja hemijsko - tehnološki tehničar Organska hemija  je predmet koji se izučavaju na II godini sa tri časa teorije i 3 vježbi. Vježbe prate teoriju. Učenici stiču znanja iz svih klasa organskih jedinjenja tako da se pripremaju, pošto su tehničari, za praćenje nastave iz organske tehnologije. Na vježbama učenici se dijele u grupe i osposobnljavaju se stiču vještine koje su im neophodne da bi ih, kasnije,  primjenili u laboratoriji i da bi mogli da prate tehnološke procese u proizvodnji.

Biljana Kljajić: Od ove školske godine Izrađivači hemijskih proizvoda su upisani po novom planu i programu. To je zanimanje III stepena i učenici se osposobljavaju za izvršavanje srednje složenih zadataka kao što su skladištenje sirovina, skladištenje gotovih proizvoda, praćenje procesa proizvodnje hemijskih proizvoda, praćenje tehnoloških parametara u toku procesa proizvodnje. Predmet praktična nastava  je u direktnoj korelaciji sa teorijskim predmetom Opšta i neorganska hemija. Učenici I razreda su do sada naučili osnovne operacije u hemijskoj laboratoriji: rastvaranje, taloženje, filtraciju, ekstrakciju, sublimaciju, zatim naučili su da pripremaju rastvore određenog količinskog procenta koncentracije a takođe naučili i da mjere masu, zapreminu, gustinu, temperaturu i druge fizičke veličine. U drugom polugodištu predviđeno je da savladaju dobijanje i svojstva neorganskih jedinjenja – oksida, kiselina, baza soli. Pošto je specifičnost tj uže područje rada izrađivača hemijskih proizvoda  proizvodnja boja i lakova deterdženata, keramičkih proizvoda.. zahvaljujući podršci uprave škole mi smo nabavili sirovine i odgovarajuću opremu te naši učenici rade krede  u boji za potrebne naše škole.

Marijana Peković: Predmet Organska hemijska tehnologija sluša se sa 3 časa teorijske nastave nedjeljno i 4 časa laboratorijskih vježbi.  Laboratorijske vježbe realizujemo u prostorijama škole – laboratorijama škole i učenici se za vježbe dijele u dvije grupe. U okviru ovog predmeta izučavamo tehnološke procese proizvodnje u okviru organske hemijske tehnologije, uređaje i aparate koji se koriste u toj tehnologiji, a takođe i primjenjivost dobijenih proizvoda ove tehnologije u praksi. Na laboratorijskim vježbama, koje prate teorijsku nastavu, vrše se ispitivanja fizičkih i hemijskih osobina kako sirovina tako i gotovih proizvoda. Tako da su učenici na kraju četvorogodišnjeg školovanja osposobljeni za pripremu i organizaciju toka proizvodnog procesa i mogu da rade u svim fabrikama hemijske tehnologije i u svim laboratorijama hemijske tehnologije.

Jelena Kotlaja: Praktična nastava za zanimanje Grafički tehničar odvija se u štrampariji Pobjeda i u školskoj radionici gdje se održava i teorijska i praktična nastava. Između ostalog bavimo se izradom spiralnog poveza, knjižnih blokova za spiralni povez koji se kasnije  povezuju. Učenici rade prezentaciju na hamer papiru proizvoda za koje je potrebna štanc forma, koja je  inače veoma popularna. U Crnoj Gori nema tih specijalista. Naše tržište zahtijeva što više reprezentativnog materijala. Pošto želimo da Crna Gora bude lijepo predstavljena i kao turistička destinacija i mi grafičari u tome nosimo vodeću ulogu.

Aleksandra Ćetković: Od ove godine krećemo da školujemo novi obrazovni profil – Grafički tehničar koji će u sebi objedinjavati tri zanimanja grafički tehničar koji ce u sebi objedinjavati 3 zanimanja: tehničar pripreme, tehničar stampe i tehničar dorade. Problem naseg tržista je što nemamo u svim segmentima školovane kadrove. Tako da nasi učenici od pripreme, pa dalje do štampe i dorade, ucestvuju u procesu proizvodnje i  rade u svim stamparijama na tim poslovima.

Danilo Mugoša: Predmet koji predajem je Termicka obrada metala  za obrazovni profil Tehničar industrije aluminijuma. Ucenici dobijaju osnovna znanja u procesu obrade metala. Zastupljen je sa 3 casa teorijske i 3 prakticne nastave. Teorijsku nastavu obaljamo u školi. U prakticnom dijelu saradjujemo sa KAP-om i Metalurskim fakultetom u čijim laboratorijama održavamo pojedine vjezbe.

Snežana Lopičić. Kod smjera Tehničar industrije aluminijuma predmet koji predajem na II godini je Toplotna tehnika i metalurske peci koje se koriste u industriji aluminijuma. Cilj izučavanja ovog predmeta je da učenici razumiju procese u pećima, toplotne procese i prenos toplote metalu. Cilj je da se shvati rad npr autoklava da bi sjutra ako se zaposle u kombinatu aluminijuma znali da primjne teoriju u praksi.

Vesko Mihailović: Učenici smjera Obrađivač plemenitih metala upoznaju se na časovima tehnologije rada i praktične nastave sa svojstvima, preradom i primjenom plemenitih metala. Zatim, ta znanja primjenjuju kroz tehnologije obrade nakita od zice i lima. Učenici, ispoljavajući svoju kreativnost, izrađuju nakit kao i suvenire od metala i druge ukrasne predmete.  Dio smo projekta crnogorski suveniri posredsvom NVO ciji smo članovi tako da smo učesnici više sajmova suvenira gdje učenici izlažu svoje radove.

Marija Stanković: Po završenom četvorogodišnjem školovanju na ovom smjeru učenici dobijaju zvanje Konfekcijski tehničar. Ovdje učenici ne uče samo šivenje, krijenje izradu odjeće i slično. Oni se uče  i kreativnosti i  maštovitosti.

Dragana Boričić. Naša škola je jedina stručna škola u Crnoj Gori koja školuje učenike za zanimanje Pekar. Učenici obavljaju praksu u školskoj pekari i u Inpeku. Mogu da sa ponosom kažem da su učenici prve generacije iškolovanih pekara stekli veoma veliko znanje i vještine. Osposobljeni su da sami proizvode hljeb, peciva, specijalne vrste hljeba, lisnato pecivo, veliki broj proizvoda iz poslastičarskog programa tako da mnogi pekari sa velikim iskustvom mogu da im pozavide. Kako je na našim prostorima veliki broj pekara oni imaju perspektivu kad završe školovanje da se zaposle u nekoj od tih pekara.

Borka Praščević: Iz oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane ova škola obrazuje učenike u zvanje Prerađivač mlijeka. U školskoj laboratoriji za mljekarstvo postoji mini linija za proizvodnju sira koju su donirali zadrugari iz Njemačke. Bavićemo se proizvodnjom sira, kapacitet  dnevne proizvodnje sira je oko 100 kg. Cilj praktične nastave je da učenici savladaju da samostalno rade sa aparatima u samom procesu proizvodnje, da kontrolišu tehnološke operacije, vrše nadzor i kontrolu i da se radno i profesionalno osposobe. Obzirom na biološku i nutritivnu vrijednost mlijeka ukazuje im se na značaj procesa proizvodnje mlijeka i na njihovu ulogu u tom procesu.

Vladimir Đaković: Tokom praktične nastave za zanimanje Prehrambeni tehničar vršimo analize prehrambenih proizvoda od sirovina pa sve do finalnih proizvoda. U uslovima koje imamo u školi a koji su iz godine u godine sve bolji mi možemo da izvršimo dobar dio analiza prehrambenih proizvoda kao i sirovina i tako utvrdimo šta je kvalitetno a šta nekvalitetno od hrane. Ove analize kojima se učenici bave koristiće ima da se zaposle u laboratorijama za ispitivanje kvaliteta hrane.

Prehrambeni tehničari organizuju primanje, čuvanje i skladištenje proizvoda i sirovina. Rade u adgovara laboratorijama. Mogu raditi u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa, ribe, vina i drugih pića. Mogu raditi u bilo kojoj prehrambenoj industriji.

Prehrambeni tehničari vode i nadgledaju pojedine tehnološke procese. Onu u mikrobiološkim laboratorijama obavljaju analize za određivanje mineralnih supsatnci bjelančevina, masti, ugljenih hidrata,minerala

Prehrambanim tehničarima srodna zanimanja su sva industrijska zanimanja koja se bave prehrambenim sirivinama.-mlinari, pekari, slastičari..

U I i II godini dominiraju hemija i nauke o hrani, a u III godini pojavljuje se više stručnih oredmeta: prehrambena tehnologija, biohemija..

U prvom polugodištu smo radili katjone određivanje mase i zapreminea sada radimo gravimetriju, volumetriju...

Imam namjeru da upišem neki tehnički fakultet. Nastavila bih ovo da radim jer mi se stvarno sviđa i  obožavam praktičnu nastavu.

Određujemo kiselost mlijeka tj kiselinskog stepena. On se određuje količinom utrošenog  0.1 mola NaOH i količine uzetog mlijeka.

Svetlana Bojić: U osnovnoj školi smo bili dobro informisani o svim školama ali najviše mi se dopala Hemijska i upisala sam ovaj smjer zato što mislim da je dobar

Irena Ulićević:Upisala sam ovaj smjer i zbog društva. Škola mi se sviđa a i dobila sam dobre preporuke od ostalih učenika

Već od malena ja sam željela da postanem modna dizajnerka svidjela mi se mogućnost ispoljavanja kreatiovnosti..

Đurđina Čović:Ja sam upisala ovaj smjer prvenstveno što volim umjetnost i to je ono čime želim da se bavim u životu. Umjetnost me ispoljava. Dolazak u školu i boravak u školi je prijatan jer su profesori dobri prema nama trude se da nam objasne do maksimuma.

Marko Marković: Ovu školu sam upisao zato jer sam čuo informaciju da aluminijski kombinat traži da obnovi kadar. Nakon završetka ove četiri godine, sva naredna školovanja KAP bi plaćao i nakon završenog fakulteta čovjek bi dobio posao gdje bi mogao da radi ono što je i završio

Nikolina Raičković: Za mene ovo je nabolja škola.

 

Kontakt forma

 
 

Facebook stranica

 

Stručni ispit

 

Youtube kanal

 
Učenje engleskog jezika
 
Školski portal

 
Izvodi "Znanje je moć" RTCG1

Đaci generacije